Mer om teorin bakom TFT

När man lär sig mer om TFT kommer man att se att TFT innebär ett radikalt avsteg från traditionella psykologiska teorier. Det är nästan konsensus bland de flesta av dagens traditionella psykologer att biokemiska obalanser i hjärnan, irrationella övertygelser eller negativa barndomsupplevelser är orsaken till känslomässig ångest och psykologiska problem. Bild 1 nedan illustrerar detta:

Traditionellt bekräftas riktigheten i en teori bäst av de resultat den producerar. Det verkliga testet för giltigheten av en teori är huruvida teorin är online med verkligheten eller inte. Vid utvecklingen av TFT började Dr. Callahan med direkta observationer, utvecklade teoretiska principer och koncept och fortsatte att experimentera och observera resultaten. TFT producerar, i en mycket hög andel av fallen, total eliminering av alla spår av psykisk stress/ångest/intensiva obehagliga känslor. TFT gör inget direkt med hjärnan eller dess biokemi. TFT gör ingenting för att förändra grundläggande värderingar och människor behöver t.ex. inte återuppleva sina barndomsupplevelser etc under behandlingen. Vad TFT gör är att tillhandahålla en kod för att eliminera känslomässig stress/ångest/obehagliga känslor vid dess grundorsak. En terapi som är verkligt djup och tar itu med grundorsakerna till psykisk stress/ångest/obehagliga känslor borde kunna åstadkomma verklig förändring hos människor och därigenom eliminera problemet. TFT gör just det. Genom att göra det revolutionerar TFT synen på hur man kan eliminera stress/ångest/obehagliga känslor. Det bästa sättet för dig att se detta är att börja använda TFT på dig själv och/eller med dina klienter och observera de djupgående förändringarna som uppstår när du eliminerar psykologisk stress/ångest/obehagliga känslor. När du gör det kommer du att se hur resultaten av en framgångsrik Thought Field Therapy®-behandling verkligen sker på en djup och grundläggande nivå. Formell definition av Callahan Techniques® Thought Field Therapy® (TFT): TFT är en process för läkning som tillhandahåller en kod, som när den tillämpas på ett problem som individen är upplever, kommer att eliminera störningar (läkningsdata/pertubationer) i tankefältet, den grundläggande orsaken till de negativa känslorna. Denna kod är framtagen genom TFT:s kausala diagnostiska procedurer som ledde fram till algoritmerna: knackningssekvenserna / tapping på rätt meridianpunkt i rätt ordning för ett specifikt problem. Låt oss nu ta en titt på några av de grundläggande teoretiska principerna för TFT, så att vi kan förstå mer om hur detta sker.

Pertubationer (störningar i Tankefältet)
I huvudsak, när man behandlar en klient med TFT, eliminerar man pertubationer / störningar som är kodade i det specifika tankefältet som är associerat med problemet som personen fokuserar på. En störning (p) definieras som ”en subtil, men klart isolerbar aspekt av ett tankefält som är ansvarigt för att trigga och kontrollera negativa känslor. Pertubationen/störningen är den genererande strukturen som bestämmer den kemiska, hormonella, kognitiva hjärnaktiviteter som vanligtvis förknippas med negativa känslor. Det är en inneboende och nödvändig del (men inte den grundläggande orsaken) till de negativa känslorna” (Callahan & Callahan, 2000, s. 282).

Pertubationen är isolerbar
Det är viktigt att notera att pertubationen / störningen är isolerbar. Detta innebär att när störningen kollapsar, tillsammans med informationen som orsakar problemet, kommer pertubatioen / störningen att elimineras. Minnet av upplevelsen och vad personen lärde sig som ett resultat av händelsen kommer att finnas kvar. Tvärtemot vad många tror är det inte minnet av ett trauma som orsakar problem för en person. Problemet är aktiveringen av pertubationen / störningen, som sätter igång en kedja av biokemiska och psykologiska händelser för personen när han/hon frivilligt eller ofrivilligt fokuserar på problemet. Efter en lyckad TFT-behandling kan personen tänka på en tidigare upprörande traumatisk händelse utan några spår av känslomässig upprördhet. I vissa fall kan minnet till och med bli tydligare och mer detaljerat än vad det var före behandlingen, men utan ångesten.

Aktiv information och tankefält
Pertubationer innehåller ”aktiv information” eller data som aktiveras när personen tonar in i tankefältet, när hen tänker på problemet. Problemet kan sedan åtgärdas genom stimulering av energimeridianpunkter.

Den teoretiske fysikern, David Bohm, myntade termen aktiv information. Begreppet aktiv information har att göra med idén att något på mikronivå (t.ex. pertubationen) kan ha långtgående effekter som styr och ”formar” på makronivå (personens känslomässiga störning och följder).

Tankefält
I TFT kan ordet ”tankefält” ofta användas omväxlande med orden ”minne” eller helt enkelt ”tanke”. Men för att förstå dynamiken i TFT är det bra att tänka på ett minne i termer av ett tankefält, för dessa fält innehåller de pertubationer/störningar som beskrivs ovan. Om någon skulle gå in i rummet och berätta att du precis vunnit 10 miljoner dollar på ett lotteri, så skulle du snabbt befinna dig i ett helt annat tankefält än det du befinner dig i nu. Din kropp skulle börja utsöndra kemikalier som skulle förändra hur du känner dig.
Ett fält är en osynlig, icke-materiell struktur i rymden som har en effekt på materia. Michael Faraday, ett oskolat vetenskapsgeni, introducerade begreppet ett fält. Faraday uppmärksammade det faktum att även om man inte kan se, känna eller smaka ett elektromagnetiskt fält, kommer man att kunna se dess effekter om t.ex. järnspån placeras på ett papper med en magnet under. Järnspånen visar då tydligt konturerna, i två dimensioner, av det tredimensionella fältet.

Ett annat osynligt fält är gravitationsfältet. Även om vi inte kan se det, kan vi se dess effekter när vi tappar t.ex. ett papper och ser det falla till marken. Faktum är att fälten finns runt omkring oss. Varje levande varelse genererar elektromagnetiska fält som kan mätas så långt som flera meter bort från kroppen. Dessutom är mobiltelefoner beroende av fält för att fungera, och fält håller planeterna i bana runt solen.
En bok som hjälper till att klargöra begreppet, ett fält, är A New Science of Life av biologen Rupert Sheldrake (1995). I boken diskuterar Sheldrake begreppet morfogenetiska fält. En poäng som Sheldrake gjorde är att fälten i sig inte är energi. Istället kräver de energi så att informationen i fältet kan bli aktivt.

En analogi som illustrerar samspelet mellan tankefält, pertubationer och kroppens energisystem kan vara en person som vill laga något att äta med hjälp av en kokbok. Kokboken är tankefältet. Det är kärlet som innehåller informationen, det vill säga recepten. Dessa recept lagar sig tyvärr inte själva. Istället behöver de energi för att bli till. Medan ett recept informerar om resultatet av maten (det kan vara en sallad, en kaka, etc.), förblir det bara information om inte någon använder energi och öppnar kokboken, läser receptet och lagar maten. På samma sätt blir en person bara upprörd när han eller hon tonar in sig på ett minne, vilket är ett tankefält (öppnar kokboken) som innehåller dessa pertubationer (receptet). Dessa pertubationer aktiveras genom kroppens energisystem. Personen kommer då att känna psykologiska effekter och kanske till och med fysiologiska effekter som orsakades av pertubationerna/störningarna i tankefältet. När personen knackar på vissa meridianpunkter och för in energi i systemet, elimineras störningarna i tankefältet, vilket förändrar kroppens kemiska sammansättning. Detta resulterar i att personen mår bättre. Pertubationerna/störningarna är förråd av mycket detaljerad och utsökt information som resulterar i alla nervsystemets, hormonella och kemiska reaktioner och som visar sig i mer eller mindre svåra och besvärande känslor. Som visas i figuren nedan, föreslår Dr. Callahan att pertubationer i tankefältet är den primära orsaken till kemiska, hormonella och kognitiva förändringar, som i sin tur leder till känslomässiga och beteendemässiga förändringar.

Isomorfi
Även om tankefält och pertubationer inte är energi i sig, kräver de energi för aktivering. Kroppens energisystem aktiveras och medverkar när personen tonar in på det känslomässiga problemet eller känslan. I TFT kan ett en-till-en förhållande lätt observeras mellan pertubationer i tankefältet och energimeridianpunkterna på kroppen. Denna typ av en-till-en-relation kallas isomorfism. För varje energimeridianpunkt på kroppen som behandlas, elimineras en störning. Som ett resultat blir personen befriad från svåra och jobbiga känslor.

Orsaksdiagnos – hur TFT-algoritmerna upptäcktes
Nästa uppenbara fråga är: ”Hur vet vi vilka energimeridianpunkter på kroppen vi ska ta itu med och i vilken sekvens?” Med andra ord, hur upptäcktes algoritmerna? När en person behandlas med en TFT-algoritm stimuleras specifika energimeridianpunkter i en exakt, förutbestämd sekvens. Genom stimulering av rätt behandlingspunkter i rätt sekvens kollapsar störningen. Som ett resultat elimineras alla spår av psykologisk ångest vid sin grundorsak. Ungefär som med ett kombinationslås är rätt sekvens/kombination avgörande för framgången med behandlingen. TFT-algoritmerna utvecklades, inte genom slumpmässiga försök och misstag, utan genom användning av en kausal diagnostisk procedur som visar på vilken meridian som skall stimuleras och i vilken ordning. Det finns 14 möjliga TFT-behandlingspunkter, vilket ger över 87 miljarder möjliga behandlingskombinationer. Det betyder att dessa algoritmer inte kan ha utvecklats av en slump. För att fastställa den korrekta sekvensen bland så många behandlingspunkter behövdes en orsaksdiagnostik. Det kallas en orsaksdiagnostik eftersom den diagnostiserar grundorsaken till problemet. Detta skiljer sig från traditionell diagnos inom psykologi, som innebär att diagnostisera utifrån kategorier av symptom och tillhandahålla etiketter. Procedurerna för TFT-kausaldiagnostik lärs ut av Callahan Techniques, Ltd. Training Center och av deras godkända lärare på diagnostisk nivå. TFT-algoritmer är recept som tidigare fastställts genom kausal diagnos för en mängd olika tillstånd. Dr. Callahan utvecklade dessa algoritmer genom arbete med tusentals klienter från början av 1980-talet och fram till sin bortgång 2013. Utvecklingsarbetet av TFT sköts nu av Joannne Callahan. När Dr Callahan behandlade klienter, observerade han att samma sekvens upprepade gånger framträdde genom den speciella diagnos för särskilda psykologiska tillstånd han hade utvecklat. Det framkom olika sekvenser för fobier, beroenden, trauman och annat. Om Dr Callahan fann att en viss sekvens fungerade för runt 80-90% av de hundratals personer han hade behandlat med ett särskilt psykologiskt problem, blev denna sekvens en algoritm. De som har utbildats i TFT-diagnostik eller TFT-Voice Technology, de högre utbildningsnivåerna av TFT, kan i regel framgångsrikt behandla de övriga 10-20 procenten för vilka algoritmerna inte fungerar.
Samma process för att diagnostisera och hitta nya algoritmer fortsätter idag på Callahan Techniques Voice Technology- och Optimal Health-nivå. Alla TFT-utövare runt om i världen bidrar till fortsatt utveckling och testning.
Alla som lär sig TFT-algoritmerna, och som tillämpar dem korrekt, kan nå samma höga framgångsfrekvens på ca 80-90 procent av de behandlade fallen.
Under 2024 kommer jag, Ann-margret Lövling, att erbjuda av Callahan Techniques certifierad utbildning i tekniken att använda TFT-algoritmer. Du som går utbildningen blir av Callahan Techniques certfierad utövare av denna snabba, smärtfria, effektiva och mycket framgångsrika behandlingsmetod.
Läs mer om utbildningen på https://tfttapping.com/tft-algo/
Genom att sedan öva på teknikerna kommer du att successivt förfina de färdigheter som krävs för att du ska kunna hjälpa dig själv, dina klienter, vänner och familjemedlemmar m.fl. att behandla och eliminera negativa känslor och tillstånd som tidigare ansetts vara obotliga, såsom t.ex. beroende, fobier, trauma, ilska, skuld, sorg, fysisk smärta och fler varianter av psykisk ohälsa. När du använder dessa algoritmer och ser resultatet kommer du förstå att TFT-teorin kan testas i verkligheten och omedelbart användas i praktiken. Det är därför vi med säkerhet kan säga att TFT-teorin är online med verkligheten!