Teorin bakom TFT

TankeFältTerapi – En teori som stämmer överens med verkligheten
Roger J Callahan, PhD

En teori som överensstämmer med verkligheten måste börja med verkligheten.
TFT-teorin är induktiv. Induktion innebär att man gör generaliseringar utifrån observationer. (Från Wikipedia: ”Induktion är inom vetenskapsteori en slutledningsmetod som härleder till generella slutsatser utifrån ett antal enskilda fall.”) Dessa generaliseringar är kärnan i vetenskapliga upptäckter. Utan dem skulle människor inte kunna lära sig av erfarenhet (Peikoff, 2002). I TFT-sammanhang betyder det att Dr Callahan började sina upptäckter med sensoriskt baserade observationer av faktiska fenomen. De teoretiska principerna som diskuteras inom TFT härleds direkt från dessa observationer. Detta skiljer sig radikalt från vad många människor som har en traditionell utbildning inom samhällsvetenskap kan ha lärt sig. Ganska ofta är de starkt påverkade av Karl Poppers vetenskapsfilosofi, som förkastar induktion, utan man utgår från teorier och antaganden (Dykes, 1999; Popper, 1972). Andra metoder för psykoterapi har historiskt sett varit deduktiva snarare än induktiva. Teoretiker börjar med en teori och tittar sedan på verkligheten genom den teoretiska linsen. Sigmund Freuds teorier och arbete illustrerar detta. Till exempel, om en klient inte verkade rapportera ett ”oidpuskomplex”, använde terapeuten teorin och föreslog att klienten förträngde sina känslor eller var i förnekelse. Detta skapade ett argument för teorin snarare än en objektiv observation av verkligheten.

Däremot utvecklade Dr. Callahan TFT-teorin genom att direkt observera replikerbara förstahands-experiment. Till en början observerade han att när hans klient, Mary, knackade (tapping) med fingrarna under sitt öga, så var hennes livslånga och tidigare icke behandlingsbara svåra fobi för vatten fullständigt botad. Även om Dr. Callahan hade studerat tillämpad kinesiologi och begreppet energimeridianer, gjorde han denna observation utan några redan existerande teoretiska konstruktioner om den terapi han tillämpade, och som ännu inte hade fått namnet Thought Field Therapy®. Efter sin framgång med Mary försökte Dr. Callahan att replikera detta med ett antal av sina klienter; dock observerade han att de flesta av dem inte svarade på denna enpunktsbehandling för fobier. Detta tog dock inte bort det faktum som han först observerade med Mary, att hon uppenbarligen fick sin fobi botad till följd av att hon knackade under ögat. Vad sen Dr Callahan gjorde vid den här tiden, var att undersöka och hitta andra punkter som skulle hjälpa människor med fobier. Han använde sig också av en av sina tidigare upptäckter av något han kallade Psychological Reversal (PR, Psykologisk Reversering). När han korrigerade för Psykologisk Reversering närapå fördubblades hans framgångar med att eliminera fobier. Dr Callahan fortsatte med att göra ännu fler upptäckter och observationer för att förfina TFT ytterligare. Han gjorde detta genom att ständigt göra verklighetsbaserade observationer. Hans arbete med att eliminera fobier och annan psykologisk ohälsa har haft en hög framgångsfrekvens under de senaste 40+ åren. Algoritmerna, som nu lärs ut i TFT Algorithm Training, ger framgångsrika behandlingsresultat i 70-90 % av fallen, beroende på klientpopulationen och det problem som behandlas.

Jag, Ann-margret Lövling, är nu i december 2023, av Callahan Techniques TFT Thought Field Therapy®, Certifierad utbildare inom TankeFältTerapi Algoritm (originalet inom tapping-tekniken).
Läs mer på https://tfttapping.com/tft-algo/
Under 2024 kommer jag att hålla utbildningar i TankeFältTerapi Algoritm.